آزمون : علوم قرآن کنکور ارشد 1401

شامل 20 سوال

اگر در آیات شریفه زیر تقدیم و تأخیر باشد، کدام گزینه درست است؟ (لهم عذاب شدید بما نسوا یوم الحساب) (قالوا ارنا الله جهرة)
در کدام آیه لفظ عام وجود ندارد؟
مبین آیه شریفه (فتلقى آدم من ربه کلمات) کدام آیه است؟
در بحث از آیات منسوخه در کتاب البیان از کدام آیه بحث نشده است؟
عبارت «لفظ یستغرق الصالح له من غیر حصر» تعریف چیست؟
آیه شریفه (و اخفض لهما جناح الذلّ من الرحمة) مثال کدام یک از اقسام منطوق است؟
در آیه شریفه ( أنا منکم وجلون ) کدام یک از انواع مجاز به کار رفته است؟
در کدام آیه تشبیه مؤکد به کار نرفته است؟
در کدام آیه استعارة تصریحیه به کار رفته است؟
کدام سبب از اسباب کنایه در آیه شریفه ( ولکن لا تواعدوهنّ سرّاً ) به کار رفته است؟
حرف «أل» در آیه شریفه (التائبون العابدون) به چه معنی است؟
حرف «باء» در آیه شریفه ( من أن تأمنه بقنطار)  به چه معنی است؟
کدام گزینه از طرق حصر به شمار نمی آید؟
در کدام آیه، حصر و اختصاص به کار نرفته است؟
لفظ «بیع» به معنی عبادتگاه از کدام زبان به عربی و قرآن راه یافته است؟
لفظ «أباریق» از کدام زبان به زبان عربی و قرآن راه یافته است؟
کتاب «المعربات» تألیف کیست؟
عدد کوفی شمار آیات قرآن کریم چه عددی است؟
راویان قرائت عبدالله بن کثیر مکی چه کسانی بودند؟
در آیه شریفه و ان علینا جمعه و قرآنه و قرآن به کدام معنی به کار رفته است؟