کتاب "اسباب النزول" تألیف دکتر سید محمدباقر حجتی است. این کتاب به بررسی مسأله اسباب نزول آیات و سوره‌های قرآن کریم از زوایای مختلف و با دید تخصصی می‌پردازد. در این کتاب، نویسنده با استفاده از آراء و نوشته‌های سیوطی، به بررسی اسباب النزول می‌پردازد و سیستم و ترتیب ویژه‌ای را در ارائه مطالب این کتاب به کار برده است. محتوای کتاب "اسباب النزول" شامل مقدمه و ۶ فصل است. در مقدمه، معنای لغوی و اصطلاحی اسباب النزول توضیح داده می‌شود. در فصل اول، انواع آیات و سوره‌های قرآنی در رابطه با اسباب النزول بررسی می‌شوند. فصل دوم به بررسی کتاب‌هایی که درباره اسباب النزول تدوین شده‌اند، می‌پردازد. در فصل سوم، سه نوع اسباب النزول مورد بررسی قرار می‌گیرند. فصل چهارم به بررسی حوادث و رویدادهای مهم شامل حوادث جالب و سازنده و حوادث زشت و ویرانگر می‌پردازد. در فصل پنجم، پرسش‌های مردم از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و پاسخ‌های قرآنی مربوط به مشیت الهی، مطالب روز و مطالب مربوط به آینده بررسی می‌شوند. در فصل ششم، موضع مسلمین در مسائل حساس و مهم مشخص می‌شود. کتاب "اسباب النزول" توسط دکتر سید محمدباقر حجتی نوشته شده است و به عنوان ترجمه و بسط بخش اسباب النزول کتاب "الاتقان" سیوطی می‌توان آن را در نظر گرفت.