در صورت ناقص بودن فرم وقت رزرو شده کنسل شده و انتخاب رشته انجام نخواهد شد.