کتاب "تاریخ قرآن" نوشته آیت الله معرفت، یکی از کتاب‌های مهم در زمینه مطالعه و تحقیق درباره قرآن است. این کتاب به صورت جامع و دقیق به بررسی تاریخ قرآن، نزول قرآن، جمع و تألیف قرآن، قاریان و قرائات هفتگانه، رفع شبههٔ تحریف و ترجمهٔ قرآن می‌پردازد.

محتوای کتاب "تاریخ قرآن" عبارت است از:
1. مقدمه: در این بخش، نویسنده به معرفی کتاب و ویژگی‌های آن می‌پردازد.
2. فصل اول: پدیده وحی: در این فصل، نویسنده به بررسی پدیده وحی و نقش آن در نزول قرآن می‌پردازد.
3. فصل دوم: نزول قرآن: در این فصل، فرآیند نزول قرآن و مراحل آن بررسی می‌شود.
4. فصل سوم: جمع و تألیف قرآن: در این فصل، نویسنده به بررسی فرآیند جمع و تألیف قرآن و نقش اصحاب قرآن در آن می‌پردازد.
5. فصل چهارم: قرّاء و قرائات سبع: در این فصل، قرّاء و قرائات هفتگانه قرآن بررسی می‌شوند.
6. فصل پنجم: دفع شبهه تحریف: در این فصل، شبهات مرتبط با تحریف قرآن بررسی و رد می‌شوند.
7. فصل ششم: ترجمه قرآن: در این فصل، نویسنده به بررسی ترجمه قرآن و مسائل مرتبط با آن می‌پردازد.
8. منابع و مآخذ: در این بخش، منابع و مآخذ مورد استفاده در کتاب ذکر می‌شوند.

این کتاب به صورت جامع و با استناد به منابع تاریخی و شواهد قابل اعتماد، مباحث مهمی را درباره تاریخ قرآن بررسی می‌کند. نویسنده در تدوین این کتاب، روش تحقیق را پیش گرفته و سعی بر آن داشته است که مطالب با کمال امانت و با استناد به شواهد تاریخی، به طور دقیق و دست اول ارائه شود.